Wiadomości URPO

Uszczegółowienie RPO WZ (wersja 9.1)

30 marca 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 481/16 przyjął kolejną wersję (9.1) Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

- przesunięcie 336 833 euro z poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu do poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A,

- przesunięcie 81 600 euro z działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2 do poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu.

W związku z powyższym niezbędna jest aktualizacja załącznika nr 1 do URPO WZ Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing oraz załącznika nr 2 do URPO WZ Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro).

Zalaczniki:

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 (wersja 9.1)

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 (wersja 9.1)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 1. do URPO WZ

Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI PODLEGAJĄCYMI ZASADOM CROSS-FINANCING
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 2. do URPO WZ

Załącznik 2. do URPO WZ. Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 3. do URPO WZ

Załącznik 3. do URPO WZ. Tabela wskaźników Produktu i Rezultatu na poziomie działań w ramach RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 4. do URPO WZ

Załącznik 4. do URPO WZ. Indykatywna lista projektów indywidualnych w ramach RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 5. do URPO WZ

Załącznik 5. do URPO WZ. Kryteria wyboru projektów (zatwierdzone przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6. Szczeciński Obszar Metropolitalny

Załącznik nr 6. Szczeciński Obszar Metropolitalny
rodzaj pliku : pdf
2016-04-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania